e-hak24.pl - producent zawiesi pasowych, wężowych i łańcuchowych
e-hak24.pl - producent zawiesi pasowych, wężowych i łańcuchowych

Jak wygląda rejestracja urządzenia w UDT, jakich UTB dotyczy?

Jakie urządzenia są objęte dozorem technicznym?

Zakres urządzeń objętych dozorem technicznym reguluje ustawa. W myśl ustawy dozór techniczny dotyczy tych urządzeń, które w trakcie eksploatacji mogą generować zagrożenie dla otoczenia – ludzi, zwierząt, mienia, środowiska. Objęte są nim urządzenia, w których znajdują się ciecze i gazy o ciśnieniu innym niż atmosferyczne oraz maszyny wykorzystywane do transportowania osób i ładunków na ograniczoną odległość.
 

Jakie urządzenia transportu bliskiego są objęte dozorem technicznym?

W grupie urządzeń transportu bliskiego, objętych dozorem technicznym, znajdują się urządzenia transportu pionowego oraz poziomego, zwane dźwignicami. Są to m.in. wciągarki i wciągniki, suwnice, przesuwnice, żurawie, wyciągi towarowe, przeciągarki pojazdów torowych, platformy transportowe oraz wiele innych. 
 

Jakie urządzenia nie podlegają dozorowi technicznemu?

Z grupy rozwiązań transportu bliskiego objętych dozorem technicznym wyłączone są następujące urządzenia:
 

Gdzie należy zgłosić urządzenie objęte dozorem technicznym?

Urządzenie objęte dozorem technicznym należy zgłosić do odpowiedniej jednostki sprawującej dozór techniczny, wykonującej badania techniczne oraz wydającej zgodę na użytkowanie urządzenia. W Polsce takimi jednostkami są Urząd Dozoru Technicznego, Transportowy Dozór Techniczny oraz Wojskowy Dozór Techniczny. Właściwym dla urządzeń transportu bliskiego jest Urząd Dozoru Technicznego
 

Jak rozpocząć proces rejestracji urządzenia w UDT?

Będąc w posiadaniu urządzenia, które wymaga rejestracji w UDT, należy odnaleźć odpowiedni dla danego regionu oddział Urzędu Dozoru Technicznego wypełniony wniosek o przeprowadzenie badania urządzenia. Formularz wniosku jest dostępny na stronie UDT i wymaga podania podstawowych informacji związanych ze zgłaszającym oraz samym urządzeniem.
 
Dla każdego urządzenia musi być wypełniony osobny formularz. Należy również dołączyć do niego dwa komplety dokumentacji urządzenia w języku polskim. 
 

Co powinna zawierać dokumentacja urządzenia transportu bliskiego?

Zakres dokumentacji dołączanej do wniosku powinien być zgodny z określonymi rozporządzeniami.
 
W przypadku UTB zamontowanych w miejscu ich eksploatacji w dokumentacji powinny być również zawarte:
  • sytuacyjny szkic złożonego urządzenia z uwzględnieniem jego otoczenia, 
  • rysunki zasilania urządzenia, 
  • potwierdzenie prawidłowości montażu i testów wykonywanych po montażu przez osobę montującą, 
  • protokół z pomiarów efektywności zabezpieczeń,
  • protokół z odbioru elementów budowlanych. 
 

Na czym polega badanie odbiorcze i jak się do niego przygotować?

Złożone do UDT wnioski są rozpatrywane w określonym terminie dla zweryfikowania dokumentacji oraz uzupełnienia ewentualnych braków. Następnym etapem jest ustalenie terminu badania odbiorczego, które wykonuje inspektor UDT najczęściej w miejscu użytkowania urządzenia. Urządzenie zgłoszone do UDT należy odpowiednio przygotować do badania odbiorczego. Powinno być oraz sprawne technicznie, a jego właściciel ma zapewnić bezpieczne warunki przeprowadzenia badań oraz potrzebny do tego osprzęt.
 
W trakcie badania odbiorczego sprawdzane jest oznakowanie urządzenia oraz jego zgodność z dostarczoną wcześniej dokumentacją. W przypadku niektórych urządzeń wykonuje się również testy z odpowiednim obciążeniem, mające na zweryfikowanie czy wszystkie mechanizmy działają sprawnie i nie powodują zagrożeń.
 

Na czym polegają próby techniczne urządzenia?

Próby techniczne urządzenia zgłoszonego do dozoru technicznego są częścią procedury odbiorczej urządzenia. Przeprowadzane są w obecności inspektora UDT, który sporządza protokół wykonania badania.
 
Badanie techniczne dźwignicy obejmuje sprawdzenie działania jej mechanizmów, np. mechanizmu jazdy, oraz jej działania pod obciążeniem o wielkości zgodnej z ze wskazaniami przepisów.   
 

Jak wygląda zakończenie procesu badań odbiorczych?

Badania odbiorcze zakończone pozytywnie są podstawą dla inspektora UDT do wystawienia decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia. Decyzja ta ma charakter podmiotowy, nie przedmiotowy, co oznacza, że przypisana jest nie do urządzenia, lecz do jego właściciela. W rezultacie każda zmiana właściciela bądź zmiana warunków, w jakich pracuje urządzenie, związana jest z koniecznością kolejnego przeprowadzenia badań odbiorczych. 
0
Lista
0
Koszyk