e-hak24.pl - producent zawiesi pasowych, wężowych i łańcuchowych
e-hak24.pl - producent zawiesi pasowych, wężowych i łańcuchowych

Reklamacje i zwroty

 

1. Reklamacje i zwroty   (aktualizacja z dnia 06-12-2012)
 

1.1  Zgłoszenie reklamacji zakupionego towaru można zgłaszać za pośrednictwem poczty e-mail na adres hak@hak.com.pl z dokładnym opisem usterki lub wady a jeśli to możliwe z załączeniem fotografii.

1.2  Reklamowany towar należy odesłać na własny koszt w komplecie z pełną otrzymaną dokumentacją na adres:

                         Przedsiebiorstwo HAK Sp. z o.o., ul. Jerzmanowska 8f, 54-519 Wrocław

1.3  Koszty wysyłki towaru w przypadku uznania zasadnosci reklamacji będą zwrócone reklamujacemu.

1.4  Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane w ciagu 14 dni od daty dostarczenia reklamowanego towaru do siedziby Sprzedawcy. Za rozpatrzenie reklamacji rozumie się weryfikację zgłoszenia w celu uznania jego zasadności lub odrzucenia oraz przekazanie informacji o terminie i sposobie usunięcia zgłoszenia wad lub usterek (dotyczy reklamacji uznanych za zasadne). Naprawy gwarancyjne będą realizowane w możliwie najkrótszym terminie określonym protokołem rozpatrzenia reklamacji.

 

2. Ogólne zasady udzielonej gwarancji

2.1  Gwarancja obejmuje wady fizyczne posiadane przez produkt w momencie zakupu, o których kupujący nie wiedział, a także wady ujawnione w okresie gwarancji, wynikające z wad materiałowych lub montażowych. Okres udzielonej gwarancji wynosi 1 rok od daty sprzedanego towaru, chyba, ze oferta sklepu stanowi inaczej.

2.2  Kupujący ma prawo do bezpłatnego i odpowiedniego usunięcia potwierdzonej reklamowanej wady.

2.3  Podczas używania produktu kupujący zobowiązany jest do przestrzegania zasad zawartych w dołączonej do produktu instrukcji oraz powszechnie znanych zasad użytkowania produktu.

2.4  Kupujący jest zobowiązany skontrolować stan techniczny przed każdym użyciem produktu.

2.5  Reklamujący zobowiązany jest niezwłocznie po ujawnieniu się wady, rozpocząć proces reklamacji i wskazać wadę produktu lub jego wadliwe właściwości.

2.6  Do uznania reklamowanej wady nie dojdzie w przypadku, gdy w czasie używania produktu, a już po ujawnieniu się reklamowanej wady, jego stan zmieni się na tyle, że będzie trudne lub niemożliwe ocenienie reklamowanej wady.

2.7  W przypadku przesyłek  kurierskich Reklamujący ponosi koszty transportu wadliwego urządzenia do serwisu.. W przypadku naprawy odpłatnej lub nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego reklamujący ponosi koszty naprawy oraz koszty związane ze spedycją

2.8  Towar oddany do naprawy gwarancyjnej powinien być kompletny. W przypadku stwierdzenia braków kompletności reklamowanego towaru Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia urządzenia do naprawy.

2.9  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wyboru sposobu usunięcia usterki lub wady. Sprzedawca może wadliwą rzecz naprawić poprzez naprawę lub wymianę uszkodzonych części bądź wymianę towaru.

2.10  Niezależnie od sposobu usunięcia wady gwarancja przedłuża się o czas usunięcia wady przez Gwaranta.

2.11  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wyrobów powstałe w trakcie transportu do serwisu wynikłe z niewłaściwego zabezpieczenia.

2.12  Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa kupującego do żądania zwrotu utraconych zysków i poniesionych strat w związku z wadami rzeczy.

0
Lista
0
Koszyk