e-hak24.pl - producent zawiesi pasowych, wężowych i łańcuchowych
e-hak24.pl - producent zawiesi pasowych, wężowych i łańcuchowych

Regulamin zakupów

 

Regulamin sklepu internetowego

 

Stan na dzień:  07.06.2024
 
Niniejszy Regulamin zawiera zasady funkcjonowania sklepu e-hak24.pl Znajdują się tutaj w szczególności informacje o zasadach składania zamówienia, ofercie, prawie do odstąpienia od umowy oraz odpowiedzialności z tytułu niezgodności towaru z umową.
 

Spis treści:

Definicje
Postanowienia wstępne
Dokonywanie zakupów w sklepie
Dostawa i płatności
Postanowienia dotyczące przedsiębiorców
Niezgodność towaru z umową; reklamacje
Prawo do odstąpienia od umowy
Świadczenie usług drogą elektroniczną
Gwarancja
Usługi
Opinie
Ochrona danych osobowych
Postanowienia końcowe
 
§1
Definicje 
 
Sklep – sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.e-hak24.pl. 
Sprzedawca – Przedsiębiorstwo Hak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą we Wrocławiu (54-519), przy ul. Jerzmanowskiej 8f, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000079404, posiadająca NIP: 8940004191, o kapitale zakładowym 60 000 zł, adres e-mail: sklep@hak.com.pl, nr tel. +48 519 367 121; +48 538 629 233; 71 349 35 02.
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca zamówienie w ramach Sklepu i dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.
Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej.
Konto – konto Klienta założone na platformie internetowej Sklepu, umożliwiające dostęp do zakupionych usług i towarów.
Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu.
Towar – rzecz fizyczna lub usługa, która stanowi przedmiot sprzedaży w Sklepie.
Dane Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy: e-hak24.pl adres: ul. Jerzmanowska 8f, 54-519 Wrocław numer telefonu: 519 367 121; 538 629 233; 71 349 35 02., adres e -mail: sklep@hak.com.pl. 
 
§2
 Postanowienia wstępne
 
 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu oraz zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 2. Regulamin jest dostępny w sposób nieprzerwany na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający jego pobranie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 3. Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu, standardowego systemu operacyjnego, dostępu do przeglądarki internetowej obsługującej JavaScript oraz niezbędne pliki cookies, a także do poczty elektronicznej. Ponadto do dokonania zakupów wymagane jest ukończenie procesu składania zamówienia podczas którego konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
 4. Jeżeli Sprzedawca oferuje treści lub usługi cyfrowe, a korzystanie z nich wymagałoby spełnienia dodatkowych warunków technicznych, warunki te wskazane są w opisie tych produktów w Sklepie.
 5. W przypadku ogłoszenia obniżenia ceny towaru, Sprzedawca informuje o najniższej cenie z okresu 30 dni przed obniżką ceny, zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług.
 6. Specyfika każdego Towaru oraz jego cechy charakterystyczne znajdują się w opisach Towaru w Sklepie.
 7. Przesyłanie za pośrednictwem formularzy treści bezprawnych jest zabronione.
 
§3
Dokonywanie zakupów w Sklepie 
 
 1. Klient może dokonywać zakupów w Sklepie po zalogowaniu na Konto Klienta lub bez rejestracji, a także poprzez wysłanie e-maila na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, zawierającego dane dotyczące zamawianego towaru oraz pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem.
 2. Cena towaru brutto zawierająca podatek VAT podana jest na stronie Sklepu. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy, które każdorazowo wskazane są w procesie składania Zamówienia – z wyjątkiem towarów ponadgabarytowych. W przypadku braku wyświetlenia opcji dostawy, konieczne jest indywidualne ustalenie ceny dostawy towaru ponadgabarytowego.
 3. Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 4. Po dokonaniu wyboru Towaru, celem dokonania zakupu Klient powinien podejmować kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu. W przypadku posiadania kodu rabatowego, Klient ma możliwość wpisania go w koszyku lub w trakcie procesu składania zamówienia. Klient może następnie przeliczyć koszty koszyka a następnie przejść do płatności.
 5. Celem złożenia zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta w formularzach danych oznaczonych jako obowiązkowe. Do momentu kliknięcia przycisku kończącego zamówienie, Klient ma możliwość modyfikacji zamówienia lub podanych danych.
 6. W celu finalizacji zamówienia, konieczne jest złożenie przez Klienta zamówienia poprzez kliknięcie przycisku kończącego zamówienie „Zamawiam i płacę” na stronie podsumowującej zamówienie. Do złożenia zamówienia wymagane jest uprzednie dodanie towarów do koszyka, uzupełnienie danych i wyrażenie wymaganych zgód, w tym akceptacja Regulaminu.
 7. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje poprzez e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia zawierające:
  • potwierdzenie ilości, rodzaju i wartości zamawianego towaru,
  • koszty dostawy,
  • adres dostawy,
  • termin realizacji zamówienia oraz prośbę o jego akceptację.
  Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą
 8. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność towaru. W przypadku braku części towarów objętych zamówieniem, Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia i propozycji jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie okresu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 9. Zamówień można dokonywać 24 godziny na dobę. Sprzedawca nie realizuje zamówień w dni ustawowo wolne od pracy.
 10. Do każdego zamówienia doliczane są koszy wysyłki z wyjątkiem sytuacji, gdy Klient osobiście odbiera zamówiony towar.
 11. Zależnie od tego, jakie towary zostały zamówione, między Klientem a Sprzedawcą może zostać zawarta umowa:
  • w przypadku towarów fizycznych – umowa sprzedaży,
  • w przypadku usług – umowa o świadczenie usług.
 12. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności danych wpisanych przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. W takiej sytuacji sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem. 
 
§4
Dostawa i płatności
 
 1. Dostawa Towaru dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej. 
 2. Klient ma do wyboru formy dostawy wskazane w procesie składania zamówienia, tj.: przesyłka kurierska; odbiór własny w siedzibie Sprzedawcy; Paczkomat InPost.
 3. Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna w przypadku gdy Towar wymaga fizycznej wysyłki, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Towaru (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 4. Termin dostawy wskazany jest w opisie danego Towaru lub w trakcie składania Zamówienia. W przypadku w którym zamawiane Towary mają różny czas dostawy, zastosowanie znajduje termin podany dla Towaru o najdłuższym czasie dostawy.
 5. W Sklepie honorowane są formy płatności dostępne w procesie składania zamówienia, obejmujące w szczególności przelew tradycyjny oraz płatności elektroniczne.
 6. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności wskazane każdorazowo w procesie składania zamówienia.
 7. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem lub płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Po tym terminie zamówienie może zostać anulowane.
 8. Klient może wyrazić zgodę na wysyłkę faktury w formie elektronicznej za pośrednictwem Konta Klienta w zakładce „Dane firmowe” poprzez zaznaczenie checkboxa o treści „Wyrażam zgodę na otrzymywanie e-faktur”. Klient, który nie zaznaczy wskazanej zgody, otrzyma fakturę papierową razem z Zamówienie.
 
§ 5
Postanowienia dotyczące przedsiębiorców
 
 1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą Klientów będących Przedsiębiorcami.
 2. Strony wyłączają całkowicie odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady.
 3. Przedsiębiorca, który chce odstąpić od umowy z przyczyn leżących po jego stronie, może zostać obciążony karą umowną w wysokości do 30% wartości brutto wartości zamówienia. Ponadto, Przedsiębiorca może zostać obciążony kosztami transportu zwracanego zamówienia.
 4. Przedsiębiorcy nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w stosunku do umowy:
  • w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Przedsiębiorcy lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • o świadczenie usług, za które Przedsiębiorca jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Przedsiębiorcy, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Przedsiębiorcy lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • o świadczenie usług, za które Przedsiębiorca jest zobowiązany do zapłaty ceny
  • w przypadku których Przedsiębiorca wyraźnie zażądał od Sprzedawcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Przedsiębiorcy.
 5. W przypadku rezygnacji z Towarów nie zaliczających się do wyjątków wskazanych w ust. 4, Przedsiębiorcy przysługują 3 dni na odstąpienie od umowy.
 6. Przedsiębiorca nie może dokonać zwrotu lub wymiany Towaru wyłącznie w odniesieniu do Towarów, których możliwość zwrotu została wyłączona w ust. 4, jak również w odniesieniu do Towaru:
  • używanego bądź noszącego ślady użytkowania;
  • uszkodzonego lub niepełnowartościowego;
  • który został po zakupie zmontowany, a następnie rozmontowany w celu zwrotu lub wymiany;
  • nieposiadającego oryginalnego opakowania, jeżeli został wysłany do Przedsiębiorcy  w takim opakowaniu;
  • nieposiadającego oryginalnej dokumentacji, w szczególności instrukcji, karty gwarancyjnej, deklaracji zgodności oraz wszelkiego rodzaju certyfikatów;
  • zamówionego na życzenie Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 7. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektronicznych w zakresie utrzymania konta Przedsiębiorcy ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn. Nie skutkuje to jakimikolwiek roszczeniami do Sprzedawcy z tego tytułu.
 8. Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od jej zawarcia, poprzez przesłanie przedsiębiorcy stosownego oświadczenia. Nie skutkuje to jakimikolwiek roszczeniami do Sprzedawcy z tego tytułu.
 9. Prawo, o którym mowa w poprzednim ustępie, przysługuje Sprzedawcy względem każdego przedsiębiorcy i może wynikać z np. niezadowalającej dotychczasowej współpracy; uzasadnionej obawy, iż zamówienie nie zostanie opłacone w terminie lub innych uzasadnionych przyczyn.
 10. Klient będący Przedsiębiorcą zobowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy danym rodzaju przesyłki i powinien niezwłocznie dokonać czynności mających na celu ustalenie odpowiedzialności przewoźnika. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek, uszkodzenie Towaru oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki powstałe od przyjęcia go do przewozu do wydania go przedsiębiorcy.
 11. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne metody płatności oraz wymagać od Przedsiębiorcy dokonania przedpłaty w całości albo części.
 12. Całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Przedsiębiorcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Sprzedawcę, ograniczona jest do wysokości zapłaconej za Towar ceny oraz kosztów dostawy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Sprzedawcy.
 13. Właściwym do rozstrzygania sporów między Sprzedawcą a przedsiębiorcą jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 14. Przepisy niniejszego paragrafu nie mają na celu ograniczenia praw Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, które przysługują mu na mocy powszechnie obowiązujących przepisów.
 
§ 6
Niezgodność towaru z umową; reklamacje 
 
 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Konsumenta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę, są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą o prawach Konsumenta.
 2. Sprzedawca niniejszym informuje o przewidzianej przez prawo odpowiedzialności przedsiębiorcy za zgodność świadczenia z umową. Konsument ma prawo skorzystać z gwarancji, o ile została udzielona.
 3. Przed złożeniem reklamacji i wysyłką Towaru do Sprzedawcy, Konsument jest proszony o kontakt telefoniczny pod numerami +48 519 367 121; +48 538 629 233; 71 349 35 02 lub za pomocą wiadomości elektronicznej sklep@hak.com.pl ze Sprzedawcą celem przyśpieszenia postępowania reklamacyjnego i rozwiązania problemu.
 4. Adres korespondencyjny właściwy do reklamacji oraz adres do zwrotu towaru to: HAK, ul. Jerzmanowska 8f, 54-519 Wrocław.
 5. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
 6. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 7. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
 8. Konsument udostępnia Sprzedawcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.
 9. W określonych w ustawie o prawach Konsumenta przypadkach Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy. W szczególności dotyczy to sytuacji w której Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności towaru z umową lub nie doprowadził do zgodności towaru z umową. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
 10. W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
 11. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
 12. Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację Konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 13. Gwarancja obejmuje wady fizyczne posiadane przez produkt w momencie zakupu, o których kupujący nie wiedział, a także wady ujawnione w okresie gwarancji, wynikające z wad materiałowych lub montażowych. Okres udzielonej gwarancji wynosi 1 rok od daty sprzedanego towaru, chyba że oferta sklepu stanowi inaczej.   
 
§ 7
Prawo do odstąpienia od umowy
 
 1. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy. W przypadku zakupu treści cyfrowych, usług lub usług cyfrowych, Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. 
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi  poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład wypełnienie formularza odstąpienia od umowy będącego załącznikiem nr 1 lub pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). 
 3. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. 
 4. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. W celu uproszczenia procedury zwrotu płatności, Konsument może podać numer rachunku bankowego, na który Sprzedawca może dokonać zwrotu.  Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonania kontroli oraz badania, mających na celu wykazanie, czy towar jest pełnowartościowy i nie był używany.
 5. Zwrotu Towaru należy dokonywać na adres: HAK Sp. z o.o., ul. Jerzmanowska 8f, 54-519 Wrocław.
 6. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowano nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli towar zostanie odesłany przed upływem terminu 14 dni.
 7. Konsument musi ponieść wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 8. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach Konsumenta, prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu m.in. do umowy:
  • w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi
  • w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;
  • o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny w przypadku których Konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta.
 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Przedsiębiorca na prawach Konsumenta. 
 
§8 
Świadczenie usług drogą elektroniczną
 
 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w zakresie wynikającym z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się do usunięcia w rozsądnym terminie wszelkich nieprawidłowości zgłoszonych przez Klientów przy użyciu Danych Sprzedawcy.
 2. Nieodpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę to:
  • możliwość założenia konta w Sklepie,
  • możliwość zawarcia umowy ze Sprzedawcą drogą elektroniczną,
  • możliwość otrzymywania newslettera (w przypadku umożliwienia zapisu na newsletter na stronie Sklepu)
 3. Założenie konta odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego lub, w przypadku udostępnienia takiej możliwości, poprzez zaznaczenie stosownej zgody w procesie składania zamówienia. Z chwilą dokonania skutecznej rejestracji konta w Sklepie, na czas nieokreślony zostaje zawarta nieodpłatna umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 4. Klient może w każdym czasie usunąć konto w panelu Klienta lub przesłać żądanie usunięcia na adres e-mailowy Sklepu.
 5. Na Koncie Klienta przechowywane są informacje dotyczące danych Klienta i złożonych zamówień. W przypadku usunięcia konta, Sprzedawca będzie przechowywał informacje o złożonych zamówieniach do czasu upływu przedawnienia możliwych roszczeń wynikających z konkretnego stosunku prawnego lub przez cały czas funkcjonowania Sklepu – chyba, że Klient sprzeciwi się przechowywaniu tych informacji, a Sprzedawca nie będzie miał nadrzędnego prawnie uzasadnionego interesu w ich przechowywaniu.
 6. Zapis na newsletter może być dokonany poprzez przesłanie wypełnionego formularza zapisu do newslettera lub zaznaczenie zgody w procesie składania zamówienia. W przypadku skutecznego zapisu na newsletter, Sprzedawca świadczy usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Klientowi wiadomości e-mail, które zawierają informacje o produktach, promocjach lub usługach Sprzedawcy. Klient może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania newslettera klikając w przycisk służący rezygnacji zawarty w wiadomości e-mail lub przesyłając rezygnację na adres mailowy Sklepu.
 7. W przypadku chęci złożenia reklamacji, Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu.
 8. Sprzedawca  zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji dotyczącej działania Sklepu w terminie do 14 dni. Klient jest proszony o przesłanie reklamacji na adres sklep@hak.com.pl
 9. Treści zawarte w newsletterze podlegają ochronie praw autorskich. Zakazane jest ich kopiowanie, utrwalanie, rozpowszechnianie bez zgody Sprzedawcy.
 10. Konsument może odstąpić od umowy o dostarczanie treści cyfrowych w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podawania przyczyny, przekazując informację Sprzedawcy. Niezależnie od tego, użytkownik może w każdej chwili złożyć oświadczenie o rezygnacji ze świadczonych usług. 
 
§9
Gwarancja
 1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta towaru bądź dystrybutora.
 2. Gwarancja obejmuje wady fizyczne posiadane przez produkt w momencie zakupu, o których kupujący nie wiedział, a także wady ujawnione w okresie gwarancji, wynikające z wad materiałowych lub montażowych. Okres udzielonej gwarancji wynosi 1 rok od daty sprzedanego towaru, chyba że oferta sklepu stanowi inaczej. Gwarancja dla Klientów będących Przedsiębiorcami oraz Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta jest udzielana na okres 12 miesięcy, chyba że informacja na karcie produktu stanowi inaczej. Okres gwarancji liczony jest od dnia wydania urządzenia Klientowi. Wady urządzenia, zgłoszone po upływie tego okresu nie są objęte gwarancją.
 3. Klient jest uprawniony do dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie okresu, o którym mowa w ust. 2, jeżeli w tymże okresie zawiadomił Sprzedawcę o wadzie.
 4. Gwarancja nie obejmuje wad wynikających z:
  • uszkodzeń mechanicznych,
  • użytkowania towaru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem lub z zaleceniami instrukcji,
  • niewłaściwej instalacji i/lub konfiguracji, której nie dokonał Sprzedawca.
 5. Naruszenie przez Klienta zabezpieczeń towaru, takich jak plomby, naklejki zawierające numer seryjny, naklejki gwarancyjne i inne lub dokonanie jakichkolwiek modyfikacji bądź napraw w zakresie własnym Klienta wiąże się z natychmiastowym wygaśnięciem gwarancji.
 6. Żadne z postanowień dotyczących gwarancji nie służy ograniczeniu praw Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, gwarantowanych przez ustawę o prawach Konsumenta oraz inne obowiązujące akty prawne.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wyrobów powstałe w trakcie transportu do serwisu wynikłe z niewłaściwego zabezpieczenia.
 8. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać dokonane zgodnie z postanowieniami dotyczącymi reklamacji zawartymi w §5 niniejszego Regulaminu. 
 
§10 
Usługi
 
 1. Sprzedawca oferuje Klientom usługi serwisowe. Usługi obejmują serwis z zakresu przeglądów, napraw, remontów urządzeń, obróbki czy regeneracji urządzeń.
 2. Usługi serwisowe oraz montażowe są przeprowadzane w siedzibie Sprzedawcy bądź pod adresem wskazanym przez Klienta.
 3. Dane kontaktowe Sprzedawcy dla potrzeb serwisowych oraz montażowych:
  • HAK Sp. z o.o, ul. Jerzmanowska 8f, 54-519 Wrocław;
  • numer telefonu: +48 519 367 121; +48 538 629 233; 71 349 35 02
  • e-mail: sklep@hak.com.pl;
  • formularz kontaktowy dostępny pod adresem: https://e-hak24.pl/kontakt.
 4. Sprzedawca oferuje dokonanie indywidualnej wyceny usługi. W celu uzyskania takiej wyceny, Klient powinien opisać zakres potrzebnych usług oraz przekazać je Sprzedawcy:
  na adres e-mail: sklep@hak.com.pl. 
 
§11
Opinie
 1. Sprzedawca korzysta z narzędzi do umieszczania opinii Klientów dostarczanych przez portal Zaufane.pl, własność spółki Zaufane.pl sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Stanisława Trembeckiego 11A, 35-234 Rzeszów, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001057326 oraz NIP: 5170439594. Szczegółowe informacje dotyczące narzędzia do umieszczania opinii znajdziesz pod adresem: https://zaufane.pl/regulamin.
 2. Publikujemy wszystkie opinie (zarówno pozytywne, jak i negatywne) i nie ingerujemy w ich treść, nie oferujemy dodatkowych korzyści związanych z wystawieniem opinii lub jej wycofaniem.
 3. Z powyższych względów możemy zapewnić, że opinie dostępne na stronie Sklepu są weryfikowane i autentyczne oraz odzwierciedlają rzeczywiste doświadczenia zakupowe.
 4. Opinie na temat Sklepu mogą być wystawiane na stronach innych podmiotów. W przypadku takich opinii w zakresie oceny wiarygodności i autentyczności opinii zastosowanie znajdują zasady stosowane przez te podmioty. Ze swojej strony Sklep dokłada wszelkich starań by opinie na temat sklepu były zawsze wiarygodne i autentyczne.
 
§12
Ochrona danych osobowych
 
 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Zasady przetwarzania danych osobowych ich odbiorców oraz praw Klienta zawarte zostały w Polityce Prywatności Sklepu.
 
§13
Postanowienia końcowe
 
 1. Wszelkie prawa do Sklepu oraz oferowanych towarów, w tym prawa własności intelektualnej, majątkowe i osobiste prawa autorskie należą do Sprzedawcy. Bez zgody Sprzedawcy, nie jest możliwe m.in. powielanie, przerabianie treści oferowanych przez Sprzedawcę.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie z istotnych przyczyn, takich jak np. zmiana oferty, zmiana przepisów prawa. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji. O zmianie regulaminu zarejestrowani Użytkownicy zostaną poinformowani za pomocą wiadomości e-mail z 7-dniowym wyprzedzeniem.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmieniania cen towarów oraz promocji bez uszczerbku dla umów zawartych przed tymi zmianami.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 5. Żadne z postanowień Regulaminu nie służy ograniczeniu praw Konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, gwarantowanych przez ustawę o prawach Konsumenta oraz inne obowiązujące akty prawne.
 6. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie.
 7. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość, przykładowo:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu,
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa Konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona Konsumentów.
 8. Konsument może skorzystać z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/
 9. Więcej szczegółowych informacji znajduje się na stronie: https://polubowne.uokik.gov.pl/.

 

Oświadczenie konsumenta o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
Formularz reklamacji produktu dla konsumenta
Formularz zgłoszenia reklamacyjnego/naprawy dla przedsiębiorców
 
 
 
0
Lista
0
Koszyk