e-hak24.pl - producent zawiesi pasowych, wężowych i łańcuchowych
e-hak24.pl - producent zawiesi pasowych, wężowych i łańcuchowych

Regulamin zakupów

1. Postanowienia ogólne  (aktualizacja z dnia 06-12-2012)

 
1.1. Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem www.ehak24.pl jest:
 • Przedsiębiorstwo Hak Sp. z o.o z siedzibą w: 54-519 Wrocław, ul. Jerzmanowska 8f,
 • wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod  numerem  0000079404 w Sądzie  Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer identyfikacji podatkowej   NIP 894-00-04-191, zwanym dalej Sprzedawcą.
 
1.2. Regulamin określa zasady sprzedaży w sklepie internetowym www.ehak24.pl. zwany dalej Sklepem.
 
1.3. Zakupu w Sklepie może dokonać dowolna osoba, zwana dalej Klientem spełniająca poniższe warunki:
 • jest osobą prawną reprezentowaną przez osobę upoważnioną do jej reprezentowania,
 • jest jednostką organizacyjną posiadającą zdolność do czynności prawnych i reprezentowaną przez osobę upoważnioną do jej reprezentowania.
 
1.4. Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta niniejszego Regulaminu.
 

2. Wymagania techniczne

 
2.1. Klient w celu poprawnej współpracy z oprogramowaniem Sklepu powinien posiadać:
 • komputer z zainstalowaną przeglądarką internetową zgodną z Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera lub Google Chrome,
 • dostęp do sieci Internet,
 • konto poczty elektronicznej,
 • numer telefonu kontaktowego.

3. Przedmioty transakcji

 
3.1. Przedmiotami transakcji między Sprzedającym a Klientem  w sieci Internet są towary   przedstawione  na stronie www.ehak24.pl w chwili składania zamówienia.
 
3.2. Wszystkie ceny towarów podane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Cena towaru nie zawiera kosztów dostawy.
 
3.3. Cennik towarów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, a jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 
3.4. Towary prezentowane w Sklepie posiadają wymagane atesty i zezwolenia dopuszczające do obrotu na terenie Polski.
 
3.5. Zdjęcia i rysunki prezentujące towary na stronach Sklepu  mają charakter poglądowy i mogą nie pokazywać wszystkich rzeczywistych szczegółów. Pracownicy Sklepu udzielają odpowiedzi na  wszelkie pytania  dotyczące wyglądu i parametrów towarów.
 

4. Zamawianie towarów

 
4.1. Składanie zamówień w Sklepie odbywa się poprzez:
 • dodanie towarów do koszyka poprzez kliknięcie przycisku „dodaj” i akceptację całego zamówienia po kliknięciu przycisku „realizuj zamówienie”, 
 • oraz wypełnienie standardowego formularza zamówienia,
 • wysłanie e-maila zawierającego dane dotyczące zamawianego towaru na adres sklepu sklep@hak.com.pl wraz z pisemnym oświadczeniem o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem.
 
4.2. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje  poprzez e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia zawierające:
 • potwierdzenie ilości, rodzaju i wartości zamawianego towaru,
 • koszty dostawy,
 • adres dostawy,
 • termin realizacji zamówienia oraz prośbę o jego akceptację.
 
4.3. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność towaru. W przypadku braku części towarów objętych zamówieniem, Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia i propozycji jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie okresu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 
4.4. Zamówień można dokonywać 24 godziny na dobę. Sprzedawca nie realizuje zamówień w dni ustawowo wolne od pracy.
 
4.5. Do każdego zamówienia doliczane są koszy wysyłki z wyjątkiem sytuacji gdy klient osobiście odbiera zamówiony towar.
 

5. Płatności

 
5.1. Dostępne formy płatności to:
 • zapłata gotówką w przypadku osobistego odbioru towaru,
 • przedpłata, tzn. płatność przelewem na konto Sprzedawcy, gdy wartość zamówienia przekracza wraz z kosztami dostawy 1000 zł. Zamówienie będzie realizowane po odnotowaniu wpłaty w terminie nie dłuższym niż 5 dni. Przy braku wpłaty po tym okresie zamówienie zostanie anulowane, 
 • „za pobraniem” - płatność pobiera firma kurierska przy odbiorze towaru. Ta opcja płatności dotyczy zamówień na towary nie przekraczające łącznie wartości 2000 zł.
 
5.2. Do realizowanych zamówień dołączana jest faktura VAT
 

6. Dostawa

 
6.1. Dostawa odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.
 
6.2. Sprzedawca oferuje następujące sposoby odbioru zamówionego towaru:
 • odbiór własny pod adresem 54-530 Wrocław, ul. Jerzmanowska 8F w godzinach od  7.00 do 16.00,
 • przesyłka kurierska realizowaną przez firmę spedycyjną zgodnie z regulaminem świadczenia krajowych usług przewozowych.
 
6.3. Towar wysyłany jest zgodnie z datą potwierdzonego terminu realizacji zamówienia - standardowo termin realizacji zamówienia wynosi do 7 dni.
 
6.4. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki dostarczonej przez firmę kurierską należy spisać protokół uszkodzenia w obecności kuriera i powiadomić Sprzedawcę o tym fakcie w ciągu 3 dni.
 

7. Reklamacje i zwroty

 
7.1 Klient, będący Konsumentem zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Ustawy o prawach konsumenta. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje z zastrzeżeniem art. 38 Ustawy o prawach konsumenta.
 
7.2. Zgłoszenie reklamacji zakupionego towaru można zgłaszać za pośrednictwem poczty e-mail na adres hak@hak.com.pl z dokładnym opisem usterki lub wady, a jeśli to możliwe z załączeniem fotografii.
 
7.3. Reklamowany towar należy odesłać na własny koszt w komplecie z pełną otrzymaną dokumentacją na adres:
 • Przedsiębiorstwo HAK Sp. z o.o., ul. Jerzmanowska 8f, 54-530 Wrocław
 
7.4. Koszty wysyłki towaru w przypadku uznania zasadności reklamacji będą zwrócone reklamującemu.
 
7.4. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty dostarczenia reklamowanego towaru do siedziby Sprzedawcy. Za rozpatrzenie reklamacji rozumie się weryfikację zgłoszenia w celu uznania jego zasadności lub odrzucenia oraz przekazanie informacji o terminie i sposobie usunięcia zgłoszenia wad lub usterek (dotyczy reklamacji uznanych za zasadne). Naprawy gwarancyjne będą realizowane w możliwie najkrótszym terminie określonym protokołem rozpatrzenia reklamacji.
 

8. Ogólne zasady udzielonej gwarancji

 
8.1. Gwarancja obejmuje wady fizyczne posiadane przez produkt w momencie zakupu, o których kupujący nie wiedział, a także wady ujawnione w okresie gwarancji, wynikające z wad materiałowych lub montażowych. Okres udzielonej gwarancji wynosi 1 rok od daty sprzedanego towaru, chyba, ze oferta sklepu stanowi inaczej.
 
8.2. Kupujący ma prawo do bezpłatnego i odpowiedniego usunięcia potwierdzonej reklamowanej wady.
 
8.3. Podczas używania produktu kupujący zobowiązany jest do przestrzegania zasad zawartych w dołączonej do produktu instrukcji oraz powszechnie znanych zasad użytkowania produktu.
 
8.4. Kupujący jest zobowiązany skontrolować stan techniczny przed każdym użyciem produktu.
 
8.5. Reklamujący zobowiązany jest niezwłocznie po ujawnieniu się wady, rozpocząć proces reklamacji i wskazać wadę produktu lub jego wadliwe właściwości.
 
8.6. Do uznania reklamowanej wady nie dojdzie w przypadku, gdy w czasie używania produktu, a już po ujawnieniu się reklamowanej wady, jego stan zmieni się na tyle, że będzie trudne lub niemożliwe ocenienie reklamowanej wady.
 
8.7. W przypadku przesyłek  kurierskich Reklamujący ponosi koszty transportu wadliwego urządzenia do serwisu.. W przypadku naprawy odpłatnej lub nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego reklamujący ponosi koszty naprawy oraz koszty związane ze spedycją.
 
8.8. Towar oddany do naprawy gwarancyjnej powinien być kompletny. W przypadku stwierdzenia braków kompletności reklamowanego towaru Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia urządzenia do naprawy.
 
8.9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wyboru sposobu usunięcia usterki lub wady. Sprzedawca może wadliwą rzecz naprawić poprzez naprawę lub wymianę uszkodzonych części bądź wymianę towaru.
 
8.10 Niezależnie od sposobu usunięcia wady gwarancja przedłuża się o czas usunięcia wady przez Gwaranta.
 
8.11 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wyrobów powstałe w trakcie transportu do serwisu wynikłe z niewłaściwego zabezpieczenia.
 
8.12 Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa kupującego do żądania zwrotu utraconych zysków i poniesionych strat w związku z wadami rzeczy.
 

9. Postanowienia końcowe

 
9.1. W momencie rejestracji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez  Sprzedawcę jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia oraz komunikacji z Klientem.
 
9.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez podania przyczyn. Po zmianie Regulaminie każdy Klient ma obowiązek zapoznania się z nowym Regulaminem. Jeśli go nie zaakceptuje, to powinien powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, aby usunął jego konto.
 
9.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisu Kodeksu Cywilnego.
 
0
Lista
0
Koszyk