e-hak24.pl - producent zawiesi pasowych, wężowych i łańcuchowych
e-hak24.pl - producent zawiesi pasowych, wężowych i łańcuchowych

Jak wygląda przegląd trawersy pod UDT? Certyfikowane przeglądy

Przeglądy i regeneracja trawers

W myśl Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE trawersy, jak również inny osprzęt do podnoszenia, mają spełniać określone wymagania w zakresie bezpieczeństwa, mimo że nie spełniają definicji maszyny. Wymogi te oznaczają zarówno konieczność okresowego, jak i bieżącego sprawdzania stanu technicznego w celu zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji.
Trawersy i zawiesia pracują często w bardzo ciężkich warunkach eksploatacyjnych oraz codziennie poddawane są bardzo dużym obciążeniom. Pomimo, że ich konstrukcja i wykonanie zakładają wysoką wytrzymałość, niezbędna jest regularna kontrola ich stanu. Jest to sprzęt, w którym nawet najmniejsze uszkodzenia mogą spowodować wypadki zagrażające zdrowiu i życiu używających ich osób, a także – powodować poważne przestoje w procesie produkcyjnym. Odpowiedzialność za stan trawersy, podobnie jak za stan zawiesi, ponosi eksploatujący – musi dbać o właściwy stan sprzętu i przeprowadzać określone przepisami kontrole i przeglądy.
 

Co oznacza bieżące kontrola trawersy?

Bieżąca kontrola trawersy oznacza każdorazowe ogólne sprawdzenie jej stanu przed każdym użyciem. Sprawdzenie opiera się na kontroli wzrokowej i polega na sprawdzeniu, czy trawersa jest w dobrym stanie, ma wszystkie oznaczenia oraz nie posiada wyraźnych uszkodzeń, które uniemożliwiałyby jej użycie.

Do bieżącej kontroli trawersy powinna być przeszkolona osoba, która posługuje się nią na co dzień. Najczęściej najbardziej kompetentną osobą do tego zadania jest operator, czyli osoba uprawniona do obsługiwania dźwignicy.

Jak często robić okresowy przegląd trawersy?

Okresowa kontrola trawers powinna być przeprowadzana zgodnie z wymaganiami producenta, określonymi w instrukcji eksploatacji, obsługi i konserwacji. 

Kontrole okresową mogą wykonać osoby kompetentne – poczynając od producenta, aż po osoby wyznaczone przez pracodawcę. Ze względu na  odpowiedzialność, jaka wiąże się ze stanem sprzętu do podnoszenia, ważne jest, by osoby te zostały odpowiednio przeszkolone oraz przygotowane do prowadzenia przeglądu.

Badania okresowe obejmują przegląd szczegółowy, a w uzasadnionych przypadkach również próbę obciążeniową. W ramach przeglądu sprawdzany jest stan techniczny, wymiary trawersy, a także wchodzących w jej skład zawiesi. Rzetelna kontrola trawersy jest każdorazowo poprzedzona demontażem elementów składowych, ich dokładnym oczyszczeniem oraz przygotowaniem do badań specjalistycznych. Podstawę kontroli stanowi dokumentacja konstrukcyjna, która zawiera główne parametry techniczne badanego urządzenia oraz szczegółowe wymiary jego części składowych. Specjalista, poprzez wykonanie odpowiednich pomiarów, określa stopień zużycia poszczególnych elementów. Wyniki pomiarów stanowią podstawę do kwalifikacji osprzętu do dalszej eksploatacji, naprawy lub ewentualnej wymiany. Elementy konstrukcji stalowych poddawane są dodatkowo specjalistycznym badaniom przy wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu. Badania te pozwalają wykryć niewidoczne uszkodzenia oraz ocenić, czy nadają się do dalszego remontu.

Jeśli w trawersie nie wykryto żadnych poważniejszych uszkodzeń, poddaje się ją próbie obciążeniowej, która ostatecznie potwierdza zdolność trawersy do dalszej pracy.

Jakie uszkodzenia są podstawą do wycofania trawersy?

  • pęknięcia,
  • nadmierna korozja,
  • odkształcenia i wgniecenia, deformacje,
  • brak ważnych oznaczeń technicznych.

Jak przebiega regeneracja trawersy?

Regeneracja trawersy to działanie, które należy podjąć w chwili, gdy trawersa nie nadaje się do użytku, ale jej uszkodzenia kwalifikowane są do naprawy bądź usunięcia. Regeneracja trawersy to jej remont generalny, polegający na odnowieniu konstrukcji trawersy oraz wymianie niektórych jej elementów na nowe.

Dokładne badania trawersy przy zastosowaniu specjalistycznych urządzeń pomiarowych pozwalają określić, które części trawersy wymagają naprawy i wymiany. Po zakończeniu prac trawersa jest zabezpieczana antykorozyjnie oraz znakowana stosownie do obowiązujących wymagań.

0
Lista
0
Koszyk