e-hak24.pl - producent zawiesi pasowych, wężowych i łańcuchowych
e-hak24.pl - producent zawiesi pasowych, wężowych i łańcuchowych

Przegląd okresowy zawiesi, regeneracja zawiesi

Producent zawiesi każdego typu gwarantuje ich bezpieczną eksploatację tylko w przypadku bezwzględnego przestrzegania warunków zawartych w dostarczonej wraz z nimi instrukcji użytkowania.

Użytkownik zawiesi obowiązany jest do przeprowadzania ich regularnej kontroli. Wymienia się trzy typy kontroli zawiesia w okresie jego użytkowania:
 • wstępna kontrola przed pierwszym użyciem nowego sprzętu,
 • bieżąca kontrola przed każdym zastosowaniem,
 • okresowa kontrola szczegółowa. 
Rodzaje zawiesi, których dotyczy obowiązkowy przegląd zawiesi:
 

Zawiesie przed regeneracją oraz po regeneracji

Jak często trzeba robić przegląd okresowy zawiesi?

Kontrola okresowa ustalona jest ścisłymi przepisami Instrukcji Eksploatacji, Obsługi i Konserwacji zawiesi. Powinna być przeprowadzana przynajmniej raz w roku w odstępach nie przekraczających 12 miesięcy. Obejmuje dwa etapy: szczegółowe oględziny zawiesia wraz z pomiarami, próby obciążeniowe zawiesia.

Okresowa kontrola zawiesi przeprowadzana jest zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN 1492-1+A1:2008, PN-EN 13414-1+A2:2009, PN-91/M-84701.

Kto może wykonywać przegląd okresowy zawiesia?

Zarówno przegląd okresowy zawiesia, jak i jego kontrolę przed każdym użyciem mogą przeprowadzać wyłącznie osoby do tego upoważnione oraz posiadające odpowiednie kwalifikacje. Jeśli instrukcja użytkowania zawiesia nie wskazuje inaczej, jego przegląd mogą wykonywać osoby upoważnione do tego przez pracodawcę - na nim leży końcowa odpowiedzialność za pełną sprawność sprzętu uzywanego przez pracowników. 


Zawiesie pasowe wymagające regeneracji

Jak przebiegają oględziny zawiesia?

Podczas oględzin oraz pomiarów zawiesia wykrywane są wszelkiego rodzaju przecięcia, nacięcia, pęknięcia, nadmierną korozję, odbarwienia, odkształcenia, wydłużenia elementów zawiesia, zbytnie zużycie ogniw oraz inne uszkodzenia. Jeśli szczegółowy przegląd nie wykaże żadnych usterek, wówczas zawiesie poddaje się próbie obciążeniowej, stanowiącej ostateczne potwierdzenie jego pełnej sprawności i funkcjonalności. Jeśli przegląd szczegółowy wykaże jakiekolwiek usterki, wówczas należy natychmiast wycofać zawiesie z użytkowania oraz poddać naprawie i regeneracji.

Jakie usterki decydują o wycofaniu zawiesia z użytku?

 • nacięcia, przerwania, nadmierna korozja, odbarwienia koloru zawiesi, odkształcenia, zagięcia;
 • rozwarcie haków, np. zwiększenie gardzieli w stopniu większym niż 10% wartości nominalnej;
 • przewężenie liny w dowolnym miejscu większe niż 10% jej grubości nominalnej;
 • brak swobodnego przegubu pomiędzy poszczególnymi ogniwami łańcucha;
 • wydłużenie poszczególnych elementów zawiesia;
 • nadmierne zużycie wewnętrznej części ogniwa;
 • brak etykiety bądź nieczytelna etykieta.


Zawiesie linowe wymagające regeneracji

Próba obciążeniowa zawiesia 

Próbę obciążeniową zawiesia wykonujemy zgodnie z normą wówczas, gdy przegląd szczegółowy nie wykazał żadnego uszkodzenia jego części składowych. 

Zawiesia poddaje się próbie obciążeniowej statycznej. Polega ona na obciążeniu zawiesia w czasie min. 60 minut. Wielkość obciążenia dostosowujemy do znamionowego udźwigu zawiesia i jest ono równoważne największemu dopuszczalnemu obciążeniu nominalnemu zawiesia. 

Dokumentacja wykonania przeglądu zawiesia 

Po dokonanym przeglądzie wystawiamy Certyfikat Prób i Kontroli z zapisem, że zawiesie jest „wolne od jakichkolwiek uszkodzeń mogących obniżać bezpieczeństwo jego eksploatacji”.

Każde sprawdzone zawiesie zostaje ocechowane numerem certyfikatu, wielkością udźwigu oraz datą następnej kontroli. 

Do napraw i regeneracji zawiesi zaleca się stosowanie wyłącznie atestowanych i sprawdzonych  materiałów

Jak używać zawiesi, aby przedłużyć ich żywotność?

Podstawowymi czynnikami decydującymi o kondycji oraz funkcjonalności zawiesi wszystkich typów jest sposób ich użytkowania oraz przechowywania. Aby jak najmniej narażać zawiesia na uszkodzenie oraz awarie należy trzymać się  zasad ściśle ustalonych przez producenta. Pozwalają one nie tylko na utrzymanie zawiesia w dobrym stanie, lecz również na zapewnienie bezpieczeństwa jego użytkownikom. Wiele z nich to wskazówki uniwersalne:

 • w żadnym wypadku nie należy przeciążać zawiesia ponad jego nominalne obciążenie;
 • nie należy stosować zawiesia w miejscach, w których występują czynniki mogące naruszyć jego strukturę, takie jak chemikalia bądź bardzo wysokie temperatury;
 • należy zwracać uwagę na układ zawiesia oraz unikać jego splątania, załamań bądź węzłów;
 • podczas składowania zawiesia unikać jego wystawienia na niszczące działanie słońca, wilgoci bądź substancji chemicznych;
 • podczas użytkowania zawiesia unikać jego przygniecenia ładunkiem oraz załamania na krawędziach ładunku.

 

 

0
Lista
0
Koszyk