e-hak24.pl - producent zawiesi pasowych, wężowych i łańcuchowych
e-hak24.pl - producent zawiesi pasowych, wężowych i łańcuchowych

Kosze na haku dźwignicy cz. I – bezpieczna praca na wysokości.

Cz. I. Wprowadzenie

Zagwarantowanie pracownikom dostępu do miejsca wykonywania pracy znajdującego się na wysokości powyżej 3 metrów, z jednoczesnym zapewnieniem bezpiecznych warunków pracy, połączone jest z dokonaniem i pewnych działań, i nakładów finansowych. Wielkość kosztów wzrasta, gdy lokalizacja miejsca pracy zmienia się często (prace budowlano-montażowe, inspekcyjne, elewacyjne, itp.), a jego cechy utrudniają bądź wręcz uniemożliwiają uzycie standardowych środków dostępu (rusztowań, podestów ruchomych itp.) 
 
Problemy związane z dostępem wiążą się dla przykładu w pracami na burtach statków poza ich pokładem w stoczniach i portach, prac wewnątrz kominów lub szybów, prac i inspekcji doraźnych instalacji i wyposażenia budynków, umieszczonych na zewnątrz. Koszty zapewnienia dostępu są w takich przypadkach często bardzo wysokie. Szczególnie dotkliwe mogą być skutki braku dostępu przy pracach związanych z zaistnieniem sytuacji trudnych do przewidzenia, nagłych, nie uwzględnionych we wcześniej opracowanych harmonogramach i kosztorysach.
 
Szczególnie ważne jest więc, by być technicznie i organizacyjnie przygotowanym na odpowiednie działania. W wielu przypadkach w najbliższym otoczeniu takich trudno dostępnych miejsc pracy zainstalowane są urządzenia podnoszące, umożliwiające dostęp do nich (żurawie wieżowe na placach budowy, żurawie portowe na nabrzeżach, suwnice w zakładach przemysłowych, wózki widłowe w magazynach itp.)
 
Częste próby skorzystania z tych urządzeń spowodowały, że dopuszczono formalną możliwość transportu za ich pomocą ludzi podczas prac o charakterze doraźnym. Warunkiem koniecznym w takich sytuacjach jest jednak spełnienie wszystkich wymogów związanych z bezpieczeństwem pracowników. Wymogi te zostały określone w dyrektywie o spełnieniu minimalnych wymagań dotyczących BHP (dyrektywie narzędziowej), normach zharmonizowanych i innych przepisach krajowych.
 
Preferowanym rozwiązaniem są kosze do transportu ludzi, montowane na hakach dźwignic ograniczono natomiast zdecydowanie możliwości stosowania koszy do transportu ludzi, montowanych na wózkach podnośnikowych.
0
Lista
0
Koszyk