+48 519 367 121
+48 71 349 35 02

Przeglądy zawiesi pasowych, wężowych, linowych i łańcuchowych

Producent zawiesi gwarantuje bezpieczną eksploatację tylko w przypadku bezwzględnego przestrzegania warunków zawartych w instrukcji użytkowania. Użytkujący są  zobowiązani do przeprowadzenia regularnych kontroli okresowych zawiesi przez kompetentne osoby, w terminach określonych Instrukcją Eksploatacji, Obsługi i Konserwacji. Regularne kontrole zapewniają bezpieczeństwo w miejscu pracy, przedłużają żywotność zawiesi, zaoszczędzają czas i pieniądze. Jeżeli kontrola wykaże jakiekolwiek uszkodzenia obniżające bezpieczeństwo użytkowania, chętnie podejmiemy się ich naprawy!

 

Kontrole przeprowadzane są zgodnie z normami

 

Typ Rodzaj zawiesi Cena
PN-EN 1492-1+A1:2008 pasowe i wężowe od 20 16
PN-EN 13414-1+A2:2009 z lin stalowych od 50 40zł
PN-91/M-84701 łańcuchowe od 50 40zł

 

 

 

 

 

Kontrole są przeprowadzane przez naszą kadrę posiadającą wieloletnie doświadczenie i stosowną wiedzę w tym zakresie

 

 

Zawiesia są poddawane szczegółowemu przeglądowi i próbom obciążeniowym

 

 

Serwisujemy zawiesia zarówno u nas jak i w siedzibach i oddziałach Klienta

 

 

Prowadzimy szkolenia związane z eksploatacją zawiesi

 

 

Wnikliwe oględziny wskażą przecięcia, nacięcia, pęknięcia, nadmierną korozję, odbarwienia, odkształcenia, wydłużenie elementów zawiesi, zbytnie zużycie ogniw i inne uszkodzenia. Jeżeli przegląd szczegółowy nie ujawni nadmiernego zużycia, zawiesie zostanie poddane próbie obciążeniowej, wytrzymałościowej.

 

 

Po przeglądzie zostanie wystawiony Certyfikat Prób i Kontroli z zapisem, że zawiesie jest „wolne od jakichkolwiek uszkodzeń mogących obniżać bezpieczeństwo jego eksploatacji”.

 

 

 

  Zawiesie zostanie ocechowane nr Certyfikatu, udźwigu i daty następnej kontroli.

 

 

 Do naprawy używane są wyłącznie materiały atestowane.

 

Zasady użytkowania zawiesi: 

  • zawiesiami powinien posługiwać się wyłącznie operator znający zasady ich użytkowania
  • przed użyciem należy zawsze sprawdzić stan techniczny zawiesia
  • nie przekraczać dopuszczalnego obciążenia roboczego dla danego sposobu mocowania
  • nigdy nie stawać pod zawieszonym ładunkiem, jeśli konieczne jest prowadzenie ładunku ręką, zawsze kłaść ją na górnej powierzchni podnoszonego elementu
  • nigdy nie manipulować palcami przy dolnej stronie ładunku
  • stać w bezpiecznej odległości w czasie podnoszenia lub opuszczana ładunku
  • sprawdzać prawidłowość rozłożenia ciężaru i jego mocowania przed podnoszeniem
  • używać zawiesi z czytelnym i legalnym oznaczeniem
  • stosować się do wskazówek i zaleceń w instrukcji użytkowania.
  •  

 

 

 

 

Polski Techniczny Sklep Internetowy