Przeglądy zawiesi pasowych, wężowych, linowych i łańcuchowych

Producent zawiesi gwarantuje bezpieczną eksploatację tylko w przypadku bezwzględnego przestrzegania warunków zawartych w instrukcji użytkowania. Użytkujący są  zobowiązani do przeprowadzenia regularnych kontroli okresowych zawiesi przez kompetentne osoby, w terminach określonych Instrukcją Eksploatacji, Obsługi i Konserwacji. Regularne kontrole zapewniają bezpieczeństwo w miejscu pracy, przedłużają żywotność zawiesi, zaoszczędzają czas i pieniądze. Jeżeli kontrola wykaże jakiekolwiek uszkodzenia obniżające bezpieczeństwo użytkowania, chętnie podejmiemy się ich naprawy!

 • Kontrole przeprowadzane są zgodnie z normami
  • PN-EN 1492-1+A1:2008     Zawiesia pasowe i wężowe ceny od 20 zł
  • PN-EN 13414-1+A2:2009  Zawiesia z lin stalowych ceny od 65 zł
  • PN-91/M-84701                   Zawiesia łańcuchowe ceny od 65 zł
 • Kontrole są przeprowadzane przez naszą kadrę posiadającą wieloletnie doświadczenie i stosowną wiedzę w tym zakresie.
 • Zawiesia są poddawane szczegółowemu przeglądowi i próbom obciążeniowym.

Wnikliwe oględziny wskażą przecięcia, nacięcia, pęknięcia, nadmierną korozję, odbarwienia, odkształcenia, wydłużenie elementów zawiesi, zbytnie zużycie ogniw i inne uszkodzenia. Jeżeli przegląd szczegółowy nie ujawni nadmiernego zużycia, zawiesie zostanie poddane próbie obciążeniowej, wytrzymałościowej.

 • Po przeglądzie zostanie wystawiony Certyfikat Prób i Kontroli z zapisem, że zawiesie jest „wolne od jakichkolwiek uszkodzeń mogących obniżać bezpieczeństwo jego eksploatacji”.
 • Zawiesie zostanie ocechowane nr Certyfikatu, udźwigu i daty następnej kontroli.
 • Do naprawy używane są wyłącznie materiały atestowane.

Zasady użytkowania zawiesi 

 • zawiesiami powinien posługiwać się wyłącznie operator znający zasady ich użytkowania
 • przed użyciem należy zawsze sprawdzić stan techniczny zawiesia
 • nie przekraczać dopuszczalnego obciążenia roboczego dla danego sposobu mocowania
 • nigdy nie stawać pod zawieszonym ładunkiem, jeśli konieczne jest prowadzenie ładunku ręką, zawsze kłaść ją na górnej powierzchni podnoszonego elementu
 • nigdy nie manipulować palcami przy dolnej stronie ładunku
 • stać w bezpiecznej odległości w czasie podnoszenia lub opuszczana ładunku
 • sprawdzać prawidłowość rozłożenia ciężaru i jego mocowania przed podnoszeniem
 • używać zawiesi z czytelnym i legalnym oznaczeniem
 • stosować się do wskazówek i zaleceń w instrukcji użytkowania.

 

 

 

 

Polski Techniczny Sklep Internetowy