+48 519 367 121

Platforma robocza do wózka widłowego - zasady korzystania

Platforma robocza montowana na widłach wózka widłowego jest poręcznym i łatwym w zastosowaniu rozwiązaniem, które pozwala na szybkie wykonanie prac na niewielkich wysokościach. Jej stosowanie wiąże się ze znajomością wymagań przepisów. 

Zgodnie z §6 ustawy 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie stosowania maszyn podczas pracy (Dz. U. Nr 70, poz. 650 z późn. zm.), ludzie mogą być podnoszeni wyłącznie przy użyciu przeznaczonych do tego maszyn oraz ich wyposażenia.

Rys. 1. Składana platforma robocza do współpracy z wózkiem widłowym.

Rodzaj wózka widłowego
 
Pierwszym czynnikiem, na który należy zwrócić uwagę, jest rodzaj wózka widłowego. Wózki widłowe dzielą się pod tym względem na dwa rodzaje:
 

   1. Wózek widłowy lub wózek jezdniowy podnośnikowy przystosowany przez jego producenta do podnoszenia osób, co jest poświadczone w jego instrukcji eksploatacji, obsługi oraz konserwacji. Producent określa również warunki, w których jest dozwolone podnoszenie osób takim wózkiem. Do takich wózków można dokupić roboczą platformę i używać jej jako wyposażenie wózka bez dodatkowych zezwoleń. 

   2. Wózki widłowe, które nie posiadają w instrukcji wpisu o możliwości podnoszenia osób. Użytkownicy tego typu wózków mogą jednak takie zezwolenie zdobyć. W tej sytuacji posiadacz wózka, który chciałby używać go razem z nakładana platformą, zwraca się do Centrali UDT w Warszawie o pozwolenie na takie zastosowanie wózka oraz przedkłada do zatwierdzenia przez UDT szczegółową instrukcję pracy wózka z koszem. Podstawą prawną jest §17 Rozporządzenia MGPiPS z dnia 29 października 2003 r. (Dz.U. nr 193 poz. 1890).

Rys. 2. Złożona platforma robocza na wózek widłowy.

Warunki użytkowania wózka widłowego z platformą roboczą 
 

W przypadku ubiegania się o pozwolenie na używanie wózka z umieszczonym na nim koszem, jego właściciel powinien spełnić kilka warunków:

   1. Wózka z koszem wolno używać do prac mających charakter sporadyczny i rzadki (np. wymiana żarówek w lampach, inwentaryzacja, naprawy itp.) Wszystkie te prace powinny być wyszczególnione w instrukcji i wyłącznie one mogą być wykonywane z platformy na wózku widłowym. 

   2. Wózka z koszem można używać tylko do prac, których nie można wykonać z zastosowaniem innych urządzeń, takich jak podest ruchomy, rusztowanie, drabina itp. lub gdy zastosowanie innego rozwiązania jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadnione.

   3. Wózka z koszem można używać wtedy, gdy wózek ma udźwig 5-krotnie większy niż masa platformy wraz z pracownikami.

Rys. 3. Przemieszczanie składanej platformy roboczej na wózek widłowy przy pomocy kółek

 

Instrukcja bezpiecznej obsługi zestawu
 

Jeśli wózek widłowy nie posiada zapisu o możliwości przenoszenia ludzi, użytkownik platformy roboczej powinien sporządzić szczegółową instrukcję jej bezpiecznego stosowania, przeznaczoną do użytku pracowników. Instrukcja ta powinna:

  • dotyczyć konkretnego wózka oraz kosza, z podaniem ich typów, producentów i numerów fabrycznych;
  • opisywać wszystkie prace, które zamierza się wykonywać z użyciem zestawu wraz ze szczegółową instrukcją ich wykonywania;
  • zawierać opisy zagrożeń podczas tych prac, a także sposobów ich unikania oraz przeciwdziałania im;
  • zawierać wymogi formalno-prawne dla pracowników – szkolenie, poświadczenie odbycia szkolenia itp.)
     

Uprawnienia do obsługi zestawu

Do obsługi wózka jezdniowego z koszem lub platformą roboczą do podnoszenia ludzi wystarczające jest posiadanie kwalifikacji i uprawnień do obsługi wózka podnośnikowego jezdniowego z mechanicznym napędem podnoszenia. 

Po zatwierdzeniu tak przygotowanej instrukcji oraz odbiorze zestawu wózka z koszem (platformą roboczą) przez UDT, można zacząć używać zestawu w pracach określonych instrukcją. 

 

Polski Techniczny Sklep Internetowy