e-hak24.pl - producent zawiesi pasowych, wężowych i łańcuchowych
e-hak24.pl - producent zawiesi pasowych, wężowych i łańcuchowych

podstawowe

Podstawowe metody zabezpieczania ładunków
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie przewozu ładunku (Dz.U.2018/36) ustala nowe przepisy w zakresie mocowania ładunków na czas transportu, a także opisuje również metody mocowania ładunku podczas transportu z zastosowaniem powszechnie dostępnych elementów mocowania ładunku.

Ryglowanie 
 
Ryglowanie można wykorzystać w przypadku, gdy istnieje możliwość dopasowania kształtu ładunku do pojazdu tak, aby uniemożliwić względny ruch ładunku. Proces wymaga specjalnych urządzeń ryglujących, znajdujących się na pojeździe i ładunku. Dopuszczalne jest pozostawienie wolnych przestrzeni pomiędzy pojazdem i ładunkami, jednak nie mogą one przekraczać określonych wartości. Dopuszczalne są przestrzenie pomiędzy:
  • ścianą przednią względem kierunku jazdy w odległości do 5 cm; przerwy pomiędzy kolejnymi częściami ładunku nie mogą w sumie wynosić więcej niż 15 cm, a pojedyncze przerwy nie mogą wynosić więcej niż 5 cm;
  • ścianami bocznymi w odległości do 15 cm łącznie, wraz z pojedynczymi przerwami pomiędzy częściami ładunku;
  • tylną granicą przestrzeni ładunkowej w odległości do 15 cm.
Blokowanie 
 
Blokowanie stosowane jest dla sztywnego zabezpieczenia ładunku.W przypadku braku możliwości bezpośredniego wsparcia ładunku o usztywnioną część pojazdu dopuszcza się ustawienie ładunku możliwie blisko usztywnionej ściany, listwy, słupa czy innych ładunków, a następnie wypełnienie wolnych luk kawałkami drewna lub innym, podobnym materiałem. Gdy ładunek jest podatny na przechylanie się, konieczne jest zastosowanie sztywnych podpór umiejscowionych powyżej środka ciężkości ładunku, do tego celu używa się poziomych lub pionowych belek blokujących. Istnieją różne metody blokowania ładunku – blokowanie progowe, płytowe, klinowe, całościowe, oraz inne.
 
Blokowanie progowe polega na utworzeniu progu, który zablokuje w płaszczyźnie wzdłużnej podstawę wyższej warstwy ładunku, poprzez odpowiednie rozmieszczenie ładunku lub umieszczenie pod ładunkiem materiałów podwyższających część ładunku, w szczególności palet.
 
Blokowanie płytowe – metoda, w której stosuje się płytę o odpowiedniej powierzchni, wyższej niż podstawa innych ładunków, aby uniemożliwiała ich przesunięcie.
 
Blokowanie klinowe wykorzystywane jest do transportu ładunków w kształcie cylindrycznym. Dopuszczalne jest stosowanie klinów blokowych albo łożysk klinowych. Zastosowanie jednych lub drugich obostrzone jest określonymi przepisami. 
 
Blokowanie całościowe czyli wypełnienie wolnych przestrzeni materiałami odpornymi na odkształcenie np. paletami lub listwami drewnianymi. Dopuszczalne są małe luki tam gdzie zabezpieczenie nie jest konieczne. Przy zastosowaniu tej metody blokowania, suma pustych przestrzeni w każdym kierunku poziomym nie może przekraczać 15cm.
 
Blokowanie za pomocą odciągów prostych stosowane w celu zapobiegania przemieszczania ładunku, przy zastosowaniu odciągów takich jak np. pasy, łańcuchy, liny mocujące.
 
Mocowanie

Mocowanie ładunku na czas transportu wykonuje się z zastosowaniem różnego typu wyposażenia – odciągów, półpętli, zawiesi, pustych palet oraz innych, podobnych materiałów. Elementy mocowania muszą być dobrane odpowiednio do gabarytów transportowanego ładunku oraz  typu powierzchni ładunkowej. 

Mocowanie ukośne - każdy odciąg łączy punkt mocowania na ładunku z jednym punktem mocowania na pojeździe, w przybliżeniu po przekątnych podłogi przestrzeni ładunkowej. Co najmniej cztery odciągi nie mogą przebiegać równolegle do płaszczyzny pionowej w kierunku jazdy ani do płaszczyzny pionowej w kierunku poprzecznym. Kąty pomiędzy mocowaniem a płaszczyzną poziomą powinny być jak najmniejsze, z uwzględnieniem stabilności punktów mocowania. Jeżeli występuje stabilny punkt mocowania na ładunku, można go wykorzystać do zamocowania dwóch odciągów.

Mocowanie równoległe wykorzystuje 8 odciągów jednakowej długości, mocowanych parami po obu stronach ładunku. Ilość punktów mocowania na pojeździe powinna być taka sama jak ilość punktów mocowania na ładunku.

Mocowanie z zastosowaniem półpętli ma na celu uniemożliwienie przesuwania się ładunku na pojeździe. Stosuje się odciągi z jednym punktem mocowania i jednej stronie pojazdu, przechodzące pod ładunkiem. Gdy ładunek jest długi stosuje się więcej odciągów, minimum dwa z przodu i dwa na końcu.

Mocowanie przez nałożenie czołowe (szpringowe) wykorzystywane jest przy zablokowaniu przesunięcia lub odchylania ładunku w jedną stronę. Odciąg mocowany jest po jednej stronie pojazdu i przebiega wzdłuż przodu albo tyłu ładunku i jest zamocowany do punktu po drugiej stronie pojazdu.

Mocowanie przez nałożenie czołowe za pomocą pustych palet lub podobnych materiałów - mocowanie przez nałożenie czołowe za pomocą pustych palet lub podobnych materiałów polega na zastosowaniu odciągu przymocowanego do punktu mocowania po jednej stronie pojazdu, przechodzącego wzdłuż ułożonej pionowo pustej palety lub innego podobnego materiału i przymocowanego do punktu mocowania po przeciwległej stronie pojazdu, naprzeciwko pierwszego punktu mocowania.
 
Mocowanie przez nałożenie czołowe za pomocą odciągu przechodzącego po przekątnej (mocowanie krzyżowe) - mocowanie przez nałożenie czołowe za pomocą odciągu przechodzącego po przekątnej (mocowanie krzyżowe) polega na zastosowaniu odciągów krzyżujących się z przodu albo z tyłu ładunku. W przypadku ładunków podatnych na odkształcenie należy zastosować taką liczbę odciągów krzyżowych, która uniemożliwi wsunięcie się ładunku pomiędzy odciągi.

Mocowanie przez nałożenie czołowe za pomocą zawiesia - zabezpieczenie przy zamocowaniu na górnej tylnej lub przedniej krawędzi ładunku zawiesia dociskającego ładunek oraz uniemożliwiającego przemieszczanie się w poprzek i wzdłuż pojazdu. W przypadku ładunków, które są podatne na odkształcenie, należy przeprowadzić badanie skuteczności zamocowania.

Mocowanie odciągiem przepasującym od góry - mocowanie odciągiem przechodzącym nad ładunkiem ma na celu zwiększenie sił tarcia pomiędzy podłożem ładunku a platformą pojazdu. Kąt pomiędzy odciągiem w górnej części, a podłogą powinien być jak największy. To mocowanie jest podatne na odkształcenia w związku z czym podczas transportu, należy co jakiś czas pilnować naciągu mocowania.
 
Ułożenie poprzeczne stosowane może być tylko gdy ładunek znajduje się pomiędzy sztywnymi ścianami bocznymi lub w klatce. Ułożone sztuki drewna nie mogą być wyższe niż ściany boczne. W kierunku wzdłużnym ładunek musi być podzielony na sekcje za pomocą sztywnych przegród lub kłonic. Długość ładunku nie może przekraczać 2,55m. Każdy ładunek należy zabezpieczyć za pomocą co najmniej dwoma odciągami przepasającymi od góry z naprężeniem wstępnym wynoszącym co najmniej 400 daN.
 
 
0
Lista
0
Koszyk