e-hak24.pl - producent zawiesi pasowych, wężowych i łańcuchowych
e-hak24.pl - producent zawiesi pasowych, wężowych i łańcuchowych

Gdzie zrobić przegląd zawiesi pasowych, linowych i łańcuchowych?

Polski Producent zawiesi Ehak24.pl

Producent zawiesi gwarantuje bezpieczną eksploatację tylko w przypadku bezwzględnego przestrzegania warunków zawartych w instrukcji użytkowania. Użytkujący są  zobowiązani do przeprowadzenia regularnych kontroli okresowych zawiesi przez kompetentne osoby, w terminach określonych Instrukcją Eksploatacji, Obsługi i Konserwacji. Regularne kontrole zapewniają bezpieczeństwo w miejscu pracy, przedłużają żywotność zawiesi, zaoszczędzają czas i pieniądze. Jeżeli kontrola wykaże jakiekolwiek uszkodzenia obniżające bezpieczeństwo użytkowania, chętnie podejmiemy się ich naprawy!

 
Typ Rodzaj zawiesi Cena
PN-EN 1492-1+A1:2008 pasowe i wężowe od 40 zł
PN-EN 13414-1+A2:2009 z lin stalowych od 70 zł
PN-91/M-84701 łańcuchowe od 70 zł

 

Nasza oferta dotycząca przeglądów zawiesi:
 • kontrole przeprowadzane są zgodnie z normami, 
 • kontrole są przeprowadzane przez naszą kadrę posiadającą wieloletnie doświadczenie i stosowną wiedzę w tym zakresie, 
 • zawiesia są poddawane szczegółowemu przeglądowi i próbom obciążeniowym, 
 • serwisujemy zawiesia zarówno u nas jak i w siedzibach i oddziałach Klienta, 
 • prowadzimy szkolenia związane z eksploatacją zawiesi. 

 

Wnikliwe oględziny wskażą przecięcia, nacięcia, pęknięcia, nadmierną korozję, odbarwienia, odkształcenia, wydłużenie elementów zawiesi, zbytnie zużycie ogniw i inne uszkodzenia, jeżeli przegląd szczegółowy nie ujawni nadmiernego zużycia, zawiesie zostanie poddane próbie obciążeniowej, wytrzymałościowej, 

 • po przeglądzie zostanie wystawiony Certyfikat Prób i Kontroli z zapisem, że zawiesie jest „wolne od jakichkolwiek uszkodzeń mogących obniżać bezpieczeństwo jego eksploatacji”, 
 • zawiesie zostanie ocechowane nr Certyfikatu, udźwigu i daty następnej kontroli, 
 • do naprawy używane są wyłącznie materiały atestowane.
 

Zasady użytkowania zawiesi

 • zawiesiami powinien posługiwać się wyłącznie operator znający zasady ich użytkowania
 • przed użyciem należy zawsze sprawdzić stan techniczny zawiesia
 • nie przekraczać dopuszczalnego obciążenia roboczego dla danego sposobu mocowania
 • nigdy nie stawać pod zawieszonym ładunkiem, jeśli konieczne jest prowadzenie ładunku ręką, zawsze kłaść ją na górnej powierzchni podnoszonego elementu
 • nigdy nie manipulować palcami przy dolnej stronie ładunku
 • stać w bezpiecznej odległości w czasie podnoszenia lub opuszczana ładunku
 • sprawdzać prawidłowość rozłożenia ciężaru i jego mocowania przed podnoszeniem
 • używać zawiesi z czytelnym i legalnym oznaczeniem
 • stosować się do wskazówek i zaleceń w instrukcji użytkowania.
 
 

 

0
Lista
0
Koszyk