e-hak24.pl - producent zawiesi pasowych, wężowych i łańcuchowych
e-hak24.pl - producent zawiesi pasowych, wężowych i łańcuchowych

Kosze na haku dźwignicy cz. V– przygotowanie do kontroli UDT.

Cz. V. Uzyskanie zgodny UDT na eksploatację zestawu kosz-dźwignica

Dysponując certyfikowanym koszem i właściwą dźwignicą, zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. nr193 poz. 1890 - § 17 ust. 1 i 2) przyszły użytkownik zestawu kosz – dźwignica winien uzyskać zgodę UDT na jego eksploatację.
 
Eksploatacja zestawu kosz - dźwignica oznacza uzgodnienie z urzędem instrukcji eksploatacji zestawu, zawierającej wyszczególnienie wszystkich zastosowanych środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających bezpieczeństwo pracy w koszu w określonym jego usytuowaniu, ze szczególnym uwzględnieniem:
 • wymagań stawianych operatorowi dźwignicy, ludziom pracującym w koszu oraz osobom organizującym i kierującym pracami,
 • ustanowienia pisemnych procedur, opisujących poszczególne operacje i warunki ich wykonania, zapoznania wszystkich uczestników operacji z nimi i pisemnego potwierdzenia przez nich ich znajomości,
 • każdorazowej kontroli kosza wraz z wyposażeniem oraz dźwignicy przed każdym użyciem,
 • wymaganego wyposażenia kosza i ludzi w nim pracujących w środki ochrony i sprzęt ratowniczy,
 • sposobów zapewnienia wzajemnej komunikacji między operatorem dźwignicy i osobami, pracującymi w koszu,
 • określenia warunków atmosferycznych, w jakich może być używany kosz,
 • określenia możliwych kolizji i sposobów ich wyeliminowania,
 • zasad sterowania dźwignicą przez jej operatora,
 • zasad zachowania się przez pracowników podczas pracy w koszu,
 • zasad prowadzenia ewakuacji ludzi z kosza w warunkach braku zasilania dźwignicy bądź awarii układu jej sterowania.
 • Po wykonaniu badań dźwignicy z koszem z wynikiem pozytywnym UDT wydaje decyzję o zgodzie na eksploatację zestawu. Decyzja jest ważna dla konkretnego kosza i konkretnej dźwignicy (z określeniem ich typów i numerów fabrycznych), a każda zmiana kosza lub dźwignicy wymaga ponownych badań i powtórnej decyzji.
 
Powyższe zasady nie dotyczą tylko koszy, używanych w gospodarce, ale również we wszystkich zastosowaniach, np. w działalności rozrywkowej i rekreacyjnej. 
 
Coraz częstszymi atrakcjami miejscowości wczasowych, festynów i  wesołych miasteczek są skoki na ,,bungy”, wykonywane z kosza, zawieszonego na haku żurawia (rys. 1). Wszystkie opisane powyżej wymagania i procedury mają również zastosowanie także do tej zabawy ! Może z jedną, niewielką różnicą – zamiast szelek, chroniących przed upadkiem z wysokości, zastosowano tu gumową linę.
 
Lecz – paradoksalnie – stopień bezpieczeństwa użytkowników jest podobny i wysoki!
0
Lista
0
Koszyk